ارائه طرح توجیهی اقتصادی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

طرح توجیه اقتصادی جهت ارائه به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای و ادارات، به منظور توجیه اقتصادی راه اندازی نیروگاه های کوچک و بزرگ
تیم Iranpvsys، ضمن بازدید فنی رایگان از تمامی پروژه‌های اقتصادی نیروگاه خورشیدی و دیگر حوزه های انرژی، اقدام به ارائه تحلیل اقتصادی پروژه نموده تا ضرورت و توجیه پذیری سیستم برای مشتریان شامل اشخاص و شرکتها و ادارات صریحا مشخص شود.